Trang thông tin thi, tuyển sinh

Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre

Liên hệ

Thông tin cán bộ hỗ trợ kỳ thi và công tác tuyển sinh Đại học, Cao đẳng

1. Nguyễn Thị Thanh

Điện thoại: 0919.536899

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Phạm Thành Nhân

Điện thoại: 0988.976356

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Phòng Khảo thí, QLCLGD và CNTT Bến Tre:

Điện thoại: 0753.811695

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.