Trang thông tin thi, tuyển sinh

Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre

Thông báo

Lưu ý về trường hợp học sinh đánh dấu vào mục 9 trong phiếu đăng ký dự thi

Chiều 19/4/2017, Phòng Khảo thí, QLCLGD&CNTT có liên hệ với Cục khảo thí về trường hợp thí sinh đăng kí (đánh dấu X) vào mục 9:

Thí sinh có dùng kết quả thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ nhưng không ghi nguyện vọng xét tuyển ở mục 21 và được hướng dẫn như sau:

Nếu thí sinh đăng kí (đánh dấu X) vào mục 9: Thí sinh có dùng kết quả thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ nhưng không ghi nguyện vọng xét tuyển ở mục 21 thì khi đến thời điểm cho điều chỉnh và đăng kí bổ sung nguyện vọng, thí sinh được phép đăng kí bổ sung bằng phiếu. Nếu thí sinh không đánh dấu X vào mục 9 thì sẽ không được phép đăng ký bổ sung.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các điểm đăng ký dự thi lưu ý các trường hợp thí sinh không có nguyện vọng tuyển sinh.