Trang thông tin thi, tuyển sinh

Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre

Văn bản Hướng dẫn, Qui chế

Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng (nhóm ngành đào tạo giáo viên)

Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 Ban hành Quy chế tuyển inh Đại học hệ chính quy, tuyển sinh Cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy.