Trang thông tin thi, tuyển sinh

Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre

Hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 và lớp 10 THPT công lập năm học 2017-2018

Lượt xem: 35

Hướng dẫn số 576/SGDĐT-KT,QLCLGD&CNTT ngày 23/3/2017 của Sở GD&ĐT V/v Hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 và lớp 10 THPT công lập năm học 2017-2018

Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2017-2018

Lượt xem: 49

Công văn số 5243/UBND-KGVX ngày 05/10/2016 của UBND tỉnh  V/v phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT công lập kể từ năm học 2017-2018 và Kế hoạch số 2414/KH-SGD&ĐT ngày 26/9/2016 của Sở GD&ĐT.

Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT

Lượt xem: 37

Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 Ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT