Trang thông tin thi, tuyển sinh

Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre

Văn bản Hướng dẫn, Qui chế

Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT

Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 Ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT