Trang thông tin thi, tuyển sinh

Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre

Văn bản Hướng dẫn, Qui chế

Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2017-2018

Công văn số 5243/UBND-KGVX ngày 05/10/2016 của UBND tỉnh  V/v phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT công lập kể từ năm học 2017-2018 và Kế hoạch số 2414/KH-SGD&ĐT ngày 26/9/2016 của Sở GD&ĐT.