Trang thông tin thi, tuyển sinh

Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre

Văn bản Hướng dẫn, Qui chế

Hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 và lớp 10 THPT công lập năm học 2017-2018

Hướng dẫn số 576/SGDĐT-KT,QLCLGD&CNTT ngày 23/3/2017 của Sở GD&ĐT V/v Hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 và lớp 10 THPT công lập năm học 2017-2018